• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van opdrachtgevers aan LEDENZO.NL

1.2 Van deze algemene voorwaarden kan slecht worden afgeweken indien dit door LEDENZO.NL uitdrukkelijk met de opdrachtgever schriftelijk overeen wordt gekomen.

1.3 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden tevens voor aanvullende vervolgopdracht, alsmede voor offertes.

1.4 Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst           aan te gaan. Met name wordt onder “opdrachtgever” ook verstaan degene wiens opdracht en voor  wiens rekening zaken worden geleverd.

Artikel 2 Offertes

2.1 Alle offertes van LEDENZO.NL zijn vrijblijvend.

2.2 Bij het uitbrengen van een offerte wordt uitgegaan van de juistheid van de gegevens die de opdrachtgever verstrekt en van het feit dat de opdrachtgever tijdig en de juiste en volledige bescheiden en inlichtingen verstrekt welke voor de opdracht van belang zijn.

Artikel 3 Betaling

3.1 De betalingstermijn op de facturen van LEDENZO.NL is betaling binnen veertien dagen na factuurdatum. Tenzij er uitdrukkelijk met de opdrachtgever schriftelijk anders overeen wordt gekomen. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

3.2 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het factuur-bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 15%, vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur.

3.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft om tijdig tot betaling van het factuurbedrag over te gaan   dan is LEDENZO.NL gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven. Hiervoor is geen   verdere ingebrekestelling vereist. 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,00.

3.4 Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan LEDENZO.NL nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld en nadat opdrachtgever een redelijke termijn voor nakoming heeft gekregen, haar werkzaamheden opschorten. Daarbij zij vermeld dat LEDENZO.NL niet aansprakelijk is voor de schade die ontstaat als gevolg van de opschorting van werkzaamheden.

Artikel 4 Prijzen

4.1 De prijzen van LEDENZO.NL zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders vermeld.

4.2 De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde   van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikanten-prijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 LEDENZO.NL is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van een levering, voor zover deze het directe gevolg zijn van het niet in acht nemen van nodige zorgvuldigheid, deskundigheid, vakmanschap door LEDENZO.NL waarop bij het verrichten van haar werkzaamheden mag worden vertrouwd.

5.2 Iedere aansprakelijkheid van LEDENZO.NL is beperkt tot het bedrag dat LEDENZO.NL in het kader van de bewuste levering waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, heeft gefactureerd.

5.3 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als hiervoor bedoeld dienen, voorzien van een deugdelijke onderbouwing, binnen zes maanden na aanvang van het project van een mogelijke grond daarvan te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen aansprakelijkheden meer kan claimen.

5.4 LEDENZO.NL is niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de producten zoals gevolgschade, bedrijfsschade of andere indirecte schade richting opdrachtgever en afnemers.

5.5 In geval van het retour zenden van door LEDENZO.NL verkeerd geleverde producten. Dient de opdrachtgever hier LEDENZO.NL van op de hoogte te stellen. Producten komen retour in de originele verpakkingen en zonder aangebrachte modificaties. Opdrachtgever en LEDENZO.NL gaan hiervoor in overleg. Na ontvangst van de goederen zal LEDENZO.NL deze controleren op eerdergenoemde punten en bij goedkeuring hiervan, indien nodig, een creditfactuur opstellen en toesturen.

5.6 In geval van het retour zenden van, door de opdrachtgever, verkeerd bestelde producten. U heeft hiervoor 10 werkdagen de tijd en u dient de opdrachtgever hier LEDENZO.NL van op de hoogte te stellen. Opdrachtgever dient de producten retour te zenden in de originele verpakkingen en zonder aangebrachte modificaties. Na ontvangst van de goederen zal LEDENZO.NL deze controleren op eerdergenoemde punten en bij goedkeuring hiervan, indien nodig, een creditfactuur opstellen en toesturen. Kosten voor verzending komen voor uw rekening en zullen in mindering gebracht worden op uw credit factuur en eventuele terugbetaling. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor, door opdrachtgever, gemaakte kosten.

5.7 In het geval van het retour zenden van een product ter garantie. Dient de opdrachtgever hier LEDENZO.NL van op de hoogte te stellen en het product retour te zenden in de originele verpakking en zonder aangebrachte modificaties. LEDENZO.NL is niet aansprakelijk te stellen voor de retourkosten. Na ontvangst van de goederen zal LEDENZO.NL deze controleren en bij goedkeuring, indien nodig, een creditfactuur opstellen en toesturen.

Artikel 6 Transport/levering

6.1 De leveringstijd op de orders van LEDENZO.NL is afhankelijk per order en wordt uitdrukkelijk met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen.

6.2 De opdrachtgever is verplicht de vervoerder op de hoogte te houden van het adres, waarop hij bereikbaar is.

6.3 Eventuele schade, welke gevolg zijn van het niet nakomen door de opdrachtgever van de verplichting uit lid 4, komen nimmer ten laste van LEDENZO.NL

6.4 Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.

6.5 Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering.

6.6 De producten van LEDENZO.NL tijdens de transport valt het onder de verzekering van de opdrachtgever tenzij er uitdrukkelijk met de opdrachtgever schriftelijk anders overeen wordt gekomen.

6.7 Wie betaalt voor de transport is afhankelijk per levering en wordt uitdrukkelijk met de opdrachtgever overeengekomen.

6.8 De door LEDENZO.NL opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die LEDENZO.NL voor de uitvoering van de order nodig heeft in LEDENZO.NL bezit zijn.

De door LEDENZO.NL opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.

Bij niet tijdige levering dient LEDENZO.NL derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval - in afwijking van het bovenstaande - in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

6.9 Tenzij de opdrachtgever zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door LEDENZO.NL verzonden op de naar LEDENZO.NL oordeel gunstige wijze met door LEDENZO.NL te kiezen expediteurs voor risico voor de opdrachtgever.

Artikel 7 Garantie

7.1 LEDENZO.NL maakt gebruik van een garantie van twee tot drie jaar voor haar producten.

7.2 De factuurdatum geldt als begin datum van de opdrachtgever zijn garantie.

7.3 Bij veranderen in of aan de geleverde producten van LEDENZO.NL zal de garantie vervallen.

7.4 LEDENZO.NL gaat niet akkoord met de garantie wanneer LED lampen verkeerd zijn aangesloten en/of voeding is gebruikt die niet specifiek voor LED bedoeld is.

7.5 De factuurdatum op de factuur van LEDENZO.NL moet niet gewijzigd of onleesbaar zijn gemaakt.

7.6 Bij sprake van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen etc. vervalt de garantie.

7.7 LEDENZO.NL staat niet voor zijn garantie bij grove of opzet onachtzaamheid

7.8 Oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een hogere wattage dan voorgeschreven wordt niet gezien als garantie.

7.9 Defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud valt het niet meer onder de garantie.

7.10 LEDENZO.NL niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek vervalt de garantie.

7.11 LEDENZO.NL hanteert bij de garantie de producten en niet de werkzaamheden die de opdrachtgever eraan gehad heeft.

7:12 LEDENZO.NL De Garantie vervalt als u zelf aanpassingen doorvoert aan een bij LEDENZO.NL besteld product  Bijvoorbeeld het doorknippen van led strips en aansluitingkabels van gelijkrichters, opgerold laten van rol led strips , meer dan de aangegeven lengte van een led strip gekoppeld laten waardoor gelijkrichter en strip kapot kan gaan. Dit geldt voor zowel de standaard producten an pro versie producten. LEDENZO.NL kan hierdoor niet meer aansprakelijk worden gesteld en is uw garantie volledig vervallen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 LEDENZO.NL behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de opdrachtgever aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

8.2 De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

8.3 Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

8.4 De opdrachtgever heeft niet het recht de niet betaalde artikelen in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

8.5 De opdrachtgever is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaald zaken te verzekeren en op LEDENZO.NL verzoek deze verzekering aan te kunnen tonen.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Partijen zijn in geval van overmacht niet gehouden tot nakoming van zijn of haar verplichtingen die voortvloeien uit de tussen hen gesloten overeenkomst. De partij die zich op overmacht beroept, dient dit zo spoedig mogelijk als mogelijk aan de partij mede te delen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: epidemieën waardoor een substantieel deel van het personeel van een der partijen niet meer in staat is werkzaamheden te verrichten of algehele stroomstoringen en/of storingen in kabel- of internetverbindingen van publieke aanbieder.

9.2 Indien de overmacht (situatie) langer duurt dan dertig dagen na de mededeling als bedoeld in het eerste lid, dan kan de meest gerede partij overgaan tot ontbinding van de overeenkomst.

9.3 partijen zijn in het geval van overmacht niet gehouden tot vergoeding van enige schade die ontstaat of ontstaan is als gevolg die overmacht situatie en/of de ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10 Ontbinding, annulering/ opzegging

10.1 De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren/op te zeggen.

10.2 Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

10.3 Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

10.4 Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt/annuleert, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en - te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden/ leveringen 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

10.5 De opdrachtgever is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering/ opzegging en vrijwaart de gebruiker ter zake.

10.6 Door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1 Op de rechtsverhouding tussen LEDENZO.NL en haar opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Slechts de rechtbank te Rotterdam is bevoegd om van elk geschil tussen LEDENZO.NL en opdrachtgever kennis te nemen, dit tenzij LEDENZO.NL de voorkeur geeft aan de beslechting door een andere rechtbank in Nederland.

Artikel 12 Geschillenbeslechting

12.1 Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door LEDENZO.NL verrichte leveringen worden berecht door bevoegde rechter in Nederland

Retour & Product Garantie

Om een snelle en correcte afhandeling van uw retourzending te regelen hanteren wij een retourprocedure. Deze bestaat uit twee soorten retour- afhandelingen, namelijk:

1. Retour van een ontvangen bestelling welke binnen 14 dagen door u wordt geretourneerd.

2. Retour van een product voor garantie binnen de 2 tot 3 jaar garantietermijn.

Procedure retour sturen binnen 14 dagen na ontvangst:

- Vraag een retournummer aan via ‘mijn retouraanvragen’ die u kunt vinden onder ‘mijn account’ en vermeld duidelijk de reden van retour.

- Vul de retouraanvraag volledig in.

- Per email wordt u op de hoogte gehouden.

- Schrijf het retournummer dat u na beoordeling van ons ontvangt duidelijk op het pakket, u kunt nu het pakket versturen mits het voldoet aan de volgende eisen:

1. Alle producten zijn in originele staat en indien van toepassing niet gemonteerd geweest.

2. Alle producten en verpakkingen zijn onbeschadigd.

3. De producten dienen, in de originele verpakking, degelijk verpakt te worden in een omdoos.

4. Het pakket dient voldoende gefrankeerd te zijn.

(onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen)

5. Op de buitenzijde van het pakket (dus niet op de originele verpakking) dient duidelijk zichtbaar het door ons toegekende retournummer te worden geschreven. Indien geen retournummer zichtbaar is wordt uw pakket niet door ons aangenomen en retour afzender gestuurd!

Na ontvangst van pakket, zullen wij uw retourzending zo spoedig mogelijk behandelen en u hiervan per e-mail op de hoogte houden. De kosten voor de retourzending zijn volledig voor rekening van de koper tenzij LEDENZO.NL verkeerde goederen heeft verstuurd.

Terugbetaling

Als het geretourneerde product voldoet aan bovenstaande voorwaarden zullen we zo spoedig mogelijk via de e-mail een creditnota opsturen. Voldoet het geretourneerde product niet aan onze voorwaarden, dan kunnen wij helaas het aankoopbedrag niet aan u crediteren. Procedure retour sturen i.v.m. productgarantie binnen 2 of 3 jaar:

De garantietermijn van alle producten gekocht bij LEDENZO.NL bedraagt 2 tot 3 jaar. Indien een door u gekocht product defect is geraakt, dient u de volgende procedure te volgen:

- Vraag een retournummer aan via ‘mijn retouraanvragen’ die u kunt vinden onder ‘mijn account’ en vermeld duidelijk de reden van retour.

- Vul de retouraanvraag volledig in.

- Per email wordt u op de hoogte gehouden.

- De kosten van de retourzending en vervang/montage kosten en risico’s zijn volledig voor rekening van de koper tenzij anders overeengekomen. Franco of rembourszendingen worden niet aangenomen en retour afzender gestuurd.

- Schrijf het retournummer dat u na beoordeling van ons ontvangt duidelijk op het pakket, u kunt nu het pakket versturen mits het voldoet aan de volgende eisen:

1. De producten dienen, degelijk verpakt te worden in een omdoos.

2. Het pakket dient voldoende gefrankeerd te zijn. (onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen).

3. Op de buitenzijde van het pakket dient duidelijk zichtbaar het door ons toegekende retournummer te worden geschreven. Indien geen retournummer zichtbaar is, wordt uw pakket niet door ons aangenomen en retour afzender gestuurd! Na ontvangst van pakket, zullen wij uw retourzending zo spoedig mogelijk behandelen en u hiervan per e-mail op de hoogte houden. De kosten voor de retourzending, vervang/montage kosten en de risico's zijn volledig voor rekening van de koper.

Opnieuw leveren

Als het geretourneerde product door LEDENZO.NL defect is bevonden en onder de garantie valt zullen wij het u indien nog leverbaar hetzelfde en anders een gelijkwaardig nieuw product leveren op kosten van LEDENZO.NL

Garantie

Om een snelle en correcte afhandeling van uw retourzending te regelen hanteren wij een retourprocedure. Deze bestaat uit twee soorten retour- afhandelingen, namelijk:

1. Retour van een ontvangen bestelling welke binnen 14 dagen door u wordt geretourneerd.

2. Retour van een product voor garantie binnen de 2 tot 3 jaar garantietermijn.

Procedure retour sturen i.v.m. productgarantie binnen 2 of 3 jaar:

De garantietermijn van alle producten gekocht bij LEDENZO.NL bedraagt 2 tot 3 jaar. Indien een door u gekocht

product defect is geraakt, dient u de volgende procedure te volgen:

• Vraag een retournummer aan via ‘mijn retouraanvragen’ die u kunt vinden onder ‘mijn account’ en vermeld duidelijk de reden van retour.

• Vul de retouraanvraag volledig in.

• Per email wordt u op de hoogte gehouden.

• De kosten van de retourzending en vervang/montage kosten en risico’s zijn volledig voor rekening van de koper tenzij anders overeengekomen. Franco of rembourszendingen worden niet aangenomen en retour afzender gestuurd.

• Schrijf het retournummer dat u na beoordeling van ons ontvangt duidelijk op het pakket, u kunt nu het pakket versturen mits het voldoet aan de volgende eisen:

1. De producten dienen, degelijk verpakt te worden in een omdoos.

2. Het pakket dient voldoende gefrankeerd te zijn. (onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen).

3. Op de buitenzijde van het pakket dient duidelijk zichtbaar het door ons toegekende retournummer te worden geschreven. Indien geen retournummer zichtbaar is, wordt uw pakket niet door ons aangenomen en retour afzender gestuurd!

Na ontvangst van pakket, zullen wij uw retourzending zo spoedig mogelijk behandelen en u hiervan per e-mail op de hoogte houden. De kosten voor de retourzending, vervang/montage kosten en de risico's zijn volledig voor rekening van de koper.

Deze Algemene leveringsvoorwaarden van Ledenzo.nl - BMC bv zijn geldig vanaf 01-01-2019